Còn chuyện con trai, con gái không quan trọng, bình an vô sự là ổn rồi. ͏ ͏ ͏ ͏

Phiền toái thì phiền toái, cứ nuôi lớn là được rồi. ͏ ͏ ͏ ͏

Mà nghe tin Tô Kỳ đã sinh, cả đám Thánh Nữ Dự Khuyết đều cười. ͏ ͏ ͏ ͏

- Sư tỷ sinh rồi, lập tức có thể nhìn em bé. ͏ ͏ ͏ ͏

- Em muốn bé. ͏ ͏ ͏ ͏