Đột nhiên.

Sắc mặt Puszt Ryan kinh biến, một chuyện rất là kinh khủng phát sinh.

Sau lưng vực sâu đang chấn động.

Hắn cũng không có đem vực sâu ra sử dụng, thế nhưng vực sâu lại đang chấn động.

“Yên tĩnh.”