Ở núi khỉ của Nhạn Phù Sơn, nơi này ít người tới, rừng cây tươi tốt, dây leo trải dài, nơi này chỉ có một loài thú dữ duy nhất, chiếm giữ vùng đất xung quanh, hàng ngày trừ tiếng vượn kêu ra, thì không còn âm thanh nào khác.

Nhưng hôm nay, nơi này lại có khách lạ đi tới.

Hơn nữa, lai giả bất thiện! (Người đến không có ý tốt)

“Giết!”

“Giết!”