Trần quốc, kinh sư.

Từ khi bệ hạ lập Nhuận Vương làm thái tử, để cho thái tử lý chính, sau khi bốn nước lui binh, kinh sư thậm chí cả Trần quốc, lại khôi phục bình tĩnh.

Ở trong bình tĩnh này, trên triều đình, chợt có chuyện không an tĩnh xảy ra.

Đường tướng từ quan, tiếp nhận vị trí hữu tướng của hắn, là nguyên Hộ bộ Thị lang Phương Triết, ngoài ra, Trương Diên bị điều nhiệm khỏi Lễ bộ Thượng thư, cũng trở lại vị trí Lễ bộ Thượng thư của chính mình.

Trừ ra, trên triều đình còn có một số quan viên khác được điều động.