“Lời mà ngươi nói...” Thánh Thượng Đại Càn nghe vậy lập tức nghiêm thần sắc lại, lộ ra biểu tình bất mãn nói: “Thật sự là quá tuyệt vời.”

“Vậy sao?”

“Rất tốt.”

“Đến lúc đó liền nói là chứng kéo dài phát tác, siêu thoát rất gian nan, không cẩn thận cho nên hơi trễ một chút.”

“Diệu kế!”